محصولی از ساتراپ تجهیز طب

سدیم سیترات

سرم سدیم سیترات 4% یک ماده ضد انعقاد خون می باشد که در روند انجام مراحل پلاسماگیری وارد مسیر انتقال خون اهدا کننده شد و از انعقاد خون در درون دستگاه پلاسماگیری جلوگیری می نماید. استفاده از سرم سدیم سیترات با کیفیت مورد تایید مراجع بهداشتی بین المللی و وزارت بهداشت ایران در مراحل پلاسما گیری جزء موارد بسیار مهم و الزامی می باشد.

Scroll to Top